Первый час

ПЕРВЫЙ ЧАС

Начало Перваго часа; глаголет псаломщик: Аминь.
Приидите, поклонимся (трижды, и поклоны три).
Слава, и ныне, Аллилуия (трижды). Господи помилуй (трижды). Слава, тропарь дню, или святому. И ныне, богородичен: Что Тя наречем.
Аще ли же пост, поем на глас 6: Заутра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой (трижды), и поклоны три. Стих. Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Стих Глаго́лы моя́ внуши́ Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Что Тя нарече́м, О! Обра́дован­ная? Не́бо, я́ко восия́ла еси́ Со́лнце пра́вде. Рай, я́ко возрасти́ла еси́ Цвет нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна, Чистая; Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на руку́ Сы́на всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Аще ли пост, сия́ два тропари́ пое́м по трижды:
Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не одоле́ет ми вся́ко беззако́ние, изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.
Да испо́лнятся уста́ моя́ похвалы́, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, ве́сь де́нь велеле́поту Твою́.
Трисвятое. И по О́тче наш, кондак святому, или дневи. Го́споди помилуй, 40. Таже, молитва Великаго Ва­силия.
Иже на вся́ко вре́мя и на всяк час, на́ небеси и на земли́, покланя́емыи и сла́вимым, Бо́же благи́и, долготерпели́ве и многоми́лостиве: И́же пра́ведники любя́ и гре́шных ми́луя. И́же всех зовы́и ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущнх благ; сам Го́споди, приими́ мо­ли́твы на́ша в час сей, и в бла́гости испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м. Душа́ на́ша освяти́, и телеса́ очи́сти, помы́шления испра́ви, и мы́сли очи́сти, ра́зум уцелому́дри, и истрезви́, и изба́ви нас от всяки́я ско́рби, зол и боле́зней, и душе́вных страсте́й. И огради́ нас святы́ми а́нгелы Твои́ми, я́ко да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем во еди́нство ве́ры и в ра́зум неприкоснове́нныя Ти сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во́ веки, ами́нь. Таже, Го́споди по́милуй, трижды. Сла́ва, и ны́не. Честне́йшую херуви́м, и сла́внейшую вои́стину серафим, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждьшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. И поклон. И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. Иерей глаголет: За мо­ли́тв святы́х оте́ц на́ших. И мы глаголем: Аминь. Таже, молитва: Христе́, Све́те и́стинный. И конечныи отпуст.
Аще ли пост, по О́тче наш, глаголются тропари сия, глас 4. Ско́ро предвари́, да́же не порабо́тимся, врази́ бо ху́лят Тя, и претя́т нам, Христе́ Бо́же. Но порази́ Кресто́м Свои́м борю́щихся с на́ми, да разуме́ют, коли́ко мо́жет правосла́вных ве́ра, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.
Слава. Прему́дрости наста́вниче, и смы́слу да́вче, нему́дрым наказа́телю, и ни́щим защи́тителю, утверди́ и вразуми́ се́рдце мое́, Влады́ко. Ты даждь ми сло́во, е́же О́тчее единоро́дное Сло́во: се бо устна́ма мои́ма не возбраню́, е́же зва́ти Ти: Ми́лостиве, поми́луй мя па́дшаго.
И ныне. Пресла́вную Христо́ву Ма́терь, и святы́х а́нгел святе́йшу, немо́лчно воспое́м се́рдцем и устна́ми, Богоро́дицу Тя испове́дающе, я́ко вои́стину ро́ждьшую нам Бо́га воплоще́на, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.
Господи помилуй (40). Иже на всяко время. Гос­поди помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую херувим (поклон великий). Именем Господним благо­слови, отче. За молитв святых отец наших. Аминь. И творим великия поклоны, с молитвою святаго Еф­рема. И прочих, 12 метаний. И паки вышеписаную мо­литву: Господи и Владыко животу моему, всю до конца. И поклон един. Посем, Трисвятое. И по Отче наш, Гос­поди помилуй (12). И молитва:
Христе́ Све́те и́стинныи, И́же просвеща́я и освеща́я вся́каго челове́ка гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́ Го́споди, я́ко да в нем ходя́ще, у́зрим свет неприкоснове́нныя Ти сла́вы, ис­пра́ви стопы́ на́ша, к де́ланию за́поведей Твои́х, мо­ли́твами Пречи́стыя Ти Ма́тере, и всех святы́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во́ веки, ами́нь. Таже, обычный отпуст дня того, и настоящаго святаго.